Pharmacyte Biotech, Inchttps://pcaobus.org/form-ap-filings/45522/45522Pharmacyte Biotech, Inc455229/10/2019 2:53:22 PM20196c9d3b8e-b3e8-413a-9b3d-3e8383f8621d32Armanino LLP154604Pharmacyte Biotech, Inc1157075PMCB0003200006Ekaterina Starkova0003200006True
PharmaCyte Biotech, Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/28800/28800PharmaCyte Biotech, Inc.288008/21/2018 6:03:29 PM201841aff645-669f-48f6-8a86-81ea230f8e6f32Armanino LLP154607PharmaCyte Biotech, Inc.1157075PMCB0003200006Ekaterina Starkova0003200006True
PharmaCyte Biotech, Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/11173/11173PharmaCyte Biotech, Inc.111738/23/2017 8:31:55 PM2017a7b9288c-6111-48f5-8859-457236f289c532Armanino LLP154607PharmaCyte Biotech, Inc.1157075PMCB0003200006Ekaterina Starkova0003200006True