American Electric Technologies, Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/41976/41976American Electric Technologies, Inc.419765/21/2019 3:35:38 PM2018b21f0c40-47ba-4b2d-85a7-95a068e6cfa7298Ham, Langston & Brezina, LLP89093American Electric Technologies, Inc.1043186SLNG0029800002Stanley Ryan Langston0029800002Shaan Xi Zhong Qing Certified Public Accountants Co., Ltd.True