Rio Tinto plc https://pcaobus.org/form-ap-filings/54208/54208Rio Tinto plc 542084/3/2020 2:39:49 AM2019b3deeb81-bb94-48be-b828-f8fcce7b78aa876PricewaterhouseCoopers LLP739705Rio Tinto plc 863064RIO; RTOLY0087600011Paul Andrew Barkus00876000111093#^#1379#^#271PricewaterhouseCoopers LLP#^#PricewaterhouseCoopers#^#PricewaterhouseCoopers LLPTrue
Rio Tinto Plchttps://pcaobus.org/form-ap-filings/38366/38366Rio Tinto Plc383664/7/2019 2:01:47 PM20187bb1a5ee-f2cd-4220-bc28-b0f51d9f807c876PricewaterhouseCoopers LLP40340Rio Tinto Plc863064RIO; RTOLY0087600011Paul Andrew Barkus0087600011271#^#1379PricewaterhouseCoopers LLP#^#PricewaterhouseCoopersTrue
Rio Tinto Plchttps://pcaobus.org/form-ap-filings/20901/21452Rio Tinto Plc214524/3/2018 2:32:01 PM201745c178d0-0490-4a05-a267-0b31ca090e70876PricewaterhouseCoopers LLP40340Rio Tinto Plc863064RIO; RTOLY0087600011Paul Andrew Barkus0087600011238#^#271#^#1379PricewaterhouseCoopers LLP#^#PricewaterhouseCoopers LLP#^#PricewaterhouseCoopersTrue
Rio Tinto Plchttps://pcaobus.org/form-ap-filings/20901/20901Rio Tinto Plc209013/29/2018 10:52:44 AM20177c88f6d9-de3c-4be4-b336-618e6f0e1aee876PricewaterhouseCoopers LLP40340Rio Tinto Plc863064RIO; RTOLY0087600011Paul Andrew Barkus0087600011271#^#1379PricewaterhouseCoopers LLP#^#PricewaterhouseCoopersFalse
Rio Tinto plchttps://pcaobus.org/form-ap-filings/5364/5364Rio Tinto plc53644/5/2017 1:11:06 PM2016866f95a7-b340-4fe0-bf90-fd4ff09f03aa876PricewaterhouseCoopers LLP40340Rio Tinto plc863064RIO; RTOLY0087600011Paul Andrew Barkus0087600011True