Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/59084/59084Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.590847/21/2020 12:21:15 AM20200c7e05ac-c39e-44ac-8f85-d81b46609e761009KPMG AZSA LLC77425Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.1022837SMFG0100900119Noriaki Habuto0100900119185KPMG LLPTrue
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/44430/44430Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.444307/21/2019 10:18:51 PM2019ec1ebb3f-30db-48f5-9cca-86933d5e69dc1009KPMG AZSA LLC77425Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.1022837SMFG0100900119Noriaki Habuto0100900119185KPMG LLPTrue
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/27974/27974SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.279747/23/2018 6:02:55 AM20181fefba46-6264-43e7-bf08-8c1577f909ea1009KPMG AZSA LLC77425SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.1022837SMFG0100900119Habuto Noriaki0100900119185KPMG LLPTrue
ORIX CORPORATION https://pcaobus.org/form-ap-filings/10607/10607ORIX CORPORATION 106077/25/2017 11:56:55 PM201771ed25ce-af29-4106-94c0-d8936fc26a591009KPMG AZSA LLC106118ORIX CORPORATION 1070304IX0100900119Noriaki Habuto0100900119True