Lizhi Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/48636/48636Lizhi Inc.486361/17/2020 12:58:22 AM2019c27b4438-5dd0-42c9-8957-9efa5ca2b5271424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP760821Lizhi Inc.1783407LIZI0142400001Der Hua You0142400001True
Lizhi Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/46833/46833Lizhi Inc.4683311/7/2019 2:00:58 AM2018b962df8a-400f-4a70-9058-bb2b87b4e6721424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP760821Lizhi Inc.1783407LIZI0142400001Der Hua You0142400001True
TuanChe Limitedhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/42257/42257TuanChe Limited422575/30/2019 9:19:55 PM2018d64869e4-f245-4ba5-ad0a-7df046128fa91424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP726935TuanChe Limited1743340TC0142400001Der Hua You0142400001True
Autohome Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/41582/41582Autohome Inc.415825/10/2019 3:03:17 AM2018e67597be-4c06-444e-a8fa-07ec188d94051424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP512673Autohome Inc.1527636ATHM; 9254B0142400001Der Hua You0142400001True
TuanChe Limitedhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/30428/30428TuanChe Limited3042810/31/2018 11:11:29 AM2017db91ec99-c365-456d-a679-239b16c97aa81424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP725824TuanChe Limited1743340TC0142400001Der Hua You0142400001True
Autohome Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/25257/25257Autohome Inc.252575/17/2018 6:08:08 AM20171d746151-580a-4ccb-8985-49aacddc1a661424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP512673Autohome Inc.1527636ATHM; 9254B0142400001Der Hua You0142400001True
Autohome Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/7994/7994Autohome Inc.79945/22/2017 12:19:10 AM20168d090408-35fa-4a54-bc36-9e80a46ef8031424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP512673Autohome Inc.1527636ATHM; 9254B0142400001Der Hua You0142400001True