Yingli Green Energy Holding Company Limitedhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/42195/42195Yingli Green Energy Holding Company Limited421955/30/2019 6:14:13 AM2018c23e2621-a65d-4625-82e0-ca5248dad65e1424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP382251Yingli Green Energy Holding Company Limited1394029YGEHY0142400021Alex Zhuang0142400021True
Yingli Green Energy Holding Company Limitedhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/25698/25698Yingli Green Energy Holding Company Limited256985/31/2018 10:34:48 AM2017dec23e64-8b5b-4811-a747-34129091ea411424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP382251Yingli Green Energy Holding Company Limited1394029YGEHY0142400021Alex Zhuang0142400021True
Yingli Green Energy Holding Company Limitedhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/8535/8535Yingli Green Energy Holding Company Limited85356/11/2017 9:06:11 PM2016d56f29e8-0b1f-4e91-b483-8d92c730689f1424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP382251Yingli Green Energy Holding Company Limited1394029YGEHY0142400021Alex Zhuang0142400021True