Jianpu Technology Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/25688/25688Jianpu Technology Inc.256885/31/2018 9:59:24 AM2017b1d2abfa-1a6c-411e-837b-79432a66a90c1424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP690435Jianpu Technology Inc.1713923JT0142400026Sandy Xu0142400026True
Weibo Corporationhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/25597/25597Weibo Corporation255975/28/2018 10:39:55 AM20179dbe30ed-178e-4be9-bd0e-5a8bac09046a1424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP576823Weibo Corporation1595761WB01; WB; 7296B0142400026Sandy Xu0142400026True
Sina Corporationhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/25594/25594Sina Corporation255945/28/2018 10:20:53 AM20175decd879-5b3f-4cf5-a2e8-8e744f9154e71424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP121612Sina Corporation1094005SINA0142400026Sandy Xu0142400026True
Jianpu Technology Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/14947/14947Jianpu Technology Inc.1494712/20/2017 5:22:30 AM2016a06d03f1-ba46-4592-ae68-ab87ac1030821424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP690435Jianpu Technology Inc.1713923JT0142400026Sandy Xu0142400026True
Sina Corporationhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/8172/8172Sina Corporation81725/29/2017 11:35:52 AM2016619e05ca-3b51-45c8-9d34-21ae018196721424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP121612Sina Corporation1094005SINA0142400026Sandy Xu0142400026True
Weibo Corporationhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/8170/8170Weibo Corporation81705/29/2017 11:27:11 AM201636134742-9ed8-48c8-81f6-afeb149c2ffb1424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP576823Weibo Corporation1595761WB01; WB; 7296B0142400026Sandy Xu0142400026True