So-Young International Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/56533/56533So-Young International Inc.565335/17/2020 9:22:03 PM20197b144716-37e8-41c4-b37e-6541a6695c6f1424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP741697So-Young International Inc.17585308915B; SY0142400027Charline Ni0142400027True
58.com Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/56529/5652958.com Inc.565295/17/2020 9:17:22 PM20192981871d-1a7f-4d5c-9336-06d170c5fdfd1424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP51060358.com Inc.1525494WUBA; 9171B0142400027Charline Ni0142400027True
58.com Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/41578/4157858.com Inc.415785/10/2019 2:58:05 AM2018908d16d0-7301-4eb4-9a84-0b13ee00b8191424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP51060358.com Inc.1525494WUBA; 9171B0142400027Charline Ni0142400027True
So-Young International Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/38983/38983So-Young International Inc.389834/14/2019 9:38:22 PM201867c8c93a-3bfd-40f4-be1a-a2fa085414721424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP741697So-Young International Inc.17585308915B; SY0142400027Charline Ni0142400027True
58.com Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/25696/2569658.com Inc.256965/31/2018 10:30:02 AM2017b2786ed8-9367-4d9b-af9b-414dfd59fc151424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP51060358.com Inc.1525494WUBA; 9171B0142400027Charline Ni0142400027True
58.com Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/8176/817658.com Inc.81765/29/2017 11:49:46 AM2016a776314f-e173-47a9-bf7e-6e18fce9a46c1424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP51060358.com Inc.1525494WUBA; 9171B0142400027Charline Ni0142400027True