Hygo Energy Transition Ltd.https://pcaobus.org/form-ap-filings/60628/60628Hygo Energy Transition Ltd.606289/22/2020 6:02:01 AM20193c13217b-15ef-4616-8326-b297e59792d51438Ernst & Young LLP790349Hygo Energy Transition Ltd.1806220HYGO0143855113Andrew David Smyth0143855113True
Hygo Energy Transition Ltd.https://pcaobus.org/form-ap-filings/60258/60258Hygo Energy Transition Ltd.602589/8/2020 5:28:36 AM2019316ad65e-f71f-4986-8b44-dec55a5e11f71438Ernst & Young LLP790349Hygo Energy Transition Ltd.1806220HYGO0143855113Andrew David Smyth0143855113True
Golar LNG Partners LPhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/56642/56642Golar LNG Partners LP566425/20/2020 5:31:16 AM201911ac56b5-4c5f-47d5-8316-c4f9a6089b7a1438Ernst & Young LLP404495Golar LNG Partners LP1415916GMLP; 5654B; GMLPP0143855113Andrew David Smyth0143855113True
Golar LNG Limitedhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/56641/56641Golar LNG Limited566415/20/2020 5:26:06 AM201976bc2667-d7fb-4302-8ab9-883b4148c15f1438Ernst & Young LLP199953Golar LNG Limited1207179GLNG0143855113Andrew David Smyth0143855113True