Mogo Finance Technology Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/41055/41055Mogo Finance Technology Inc.410554/30/2019 10:15:25 AM2018d4688fa4-452e-4f55-b307-bbe327f3c4131930MNP LLP583324Mogo Finance Technology Inc.1602842MOGO; MOGO.0193008074Jeffrey Ryan Eckstein0193008074True
Mogo Finance Technology Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/22964/22964Mogo Finance Technology Inc.229644/20/2018 10:16:04 AM2017ab1924f0-d142-4d5d-9913-4095ce015f781930MNP LLP583324Mogo Finance Technology Inc.1602842MOGO; MOGO.0193008074Jeffrey Ryan Eckstein0193008074True