YIJIA GROUP CORP.https://pcaobus.org/form-ap-filings/59932/59932YIJIA GROUP CORP.599328/24/2020 11:52:41 PM2020ecdacf07-8aa3-4742-9a3f-00a0acac9c446134Exelient PAC752675YIJIA GROUP CORP.16997090613400001JOHN KUAN SEE0613400001True
NOBLE VICI GROUP, INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/59933/59933NOBLE VICI GROUP, INC.599338/24/2020 11:51:16 PM202082aede83-6798-4ded-9fa5-2ec60a4b27006134Exelient PAC705688NOBLE VICI GROUP, INC.1500122NVGI0613400001JOHN KUAN SEE0613400001True
YIJIA GROUP CORP.https://pcaobus.org/form-ap-filings/46223/46223YIJIA GROUP CORP.4622310/10/2019 6:47:44 AM2019a2f2d658-7897-4d24-8ed6-238a9887e4446134Exelient PAC752675YIJIA GROUP CORP.16997090613400001JOHN KUAN SEE0613400001True